Constructii

179

Dimensionarea și utilizarea fondurilor de organizare ale unui șantier

autor

infoCONSTRUCT.ro

distribuie

Nimic nu se poate face fără bani și, cu atât mai mult, nu se poate construi nimic fără o finanțare care, de regulă, e de trei ori mai mare decât estimarea inițială. Una dintre greșelile care se fac, în momentul în care un beneficiar întocmește un deviz pe care dorește să îl propună unui constructor, este neluarea în seamă a cheltuielilor legate de organizarea de șantier. De aceea, în prezenta ediție vă oferim câteva sfaturi privind dimensionarea și modul de utilizare cât mai eficientă a fondurilor destinate special acestui scop.

Fondul de organizare de șantier

Documentația tehnico-economică pentru lucrările de organizare de șantier se aprobă de catre organul de conducere al organizației de construcții-montaj, nu și de catre beneficiarul de investiții. Valoarea fondurilor de organizare cuvenită constructorului, pentru întreaga lucrare admisă la finanțare, se negociază între constructor și beneficiar.

Fondul de organizare se pune la dispoziția antreprenorului general sau a celui de specialitate, respectiv a subantreprenorilor, pe măsura necesității reale de executare a lucrărilor și de efectuare a cheltuielilor și pe baza Programului de eșalonare a sumelor destinate brigăzii pentru întreaga lucrare și anual.

În situația în care lucrările și cheltuielile de organizare sunt eșalonate pe mai mulți ani, la începutul fiecărui an, băncile finanțatoare analizează, împreună cu beneficiarii și organizațiile de constructii-montaj, volumul și eșalonarea anuală a acestor cheltuieli.

Pentru lucrările de construcții-montaj care se execută în zone sau platforme industriale, fondul de organizare destinat bazelor unice de producție, pe întreaga platformă, bazelor unice de utilaje și mijloace de transport, anexelor social-culturale, depozitelor etc., se determină prin proiectul de organizare coordonator, care se depune de către antreprenorul general, la banca finanțatoare.

După admiterea la finanțare a lucrărilor, sumele stabilite prin proiectul de organizare se pun la dispoziție de către beneficiarii de investiții, direct antreprenorului general, în funcție de necesități.

Pe ce pot fi cheltuiți banii?

Din fondurile pentru organizarea de șantier, firmele de construcții-montaj au libertatea de a executa întreaga gamă de lucrări de construcții și instalații menite să asigure desfășurarea în bune condiții, a lucrărilor de bază, dar nu pot achiziționa utilaje din acești bani.

În vederea folosirii cât mai eficiente a fondurilor de organizare și ținând seama de funcția, durata de folosire pe santier, și amplasamentul obiectelor de organizare de șantier, precum și de stadiul dotării cu utilități a șantierului respectiv, s-au stabilit criterii obligatorii privind caracteristicile construcțiilor și ale obiectelor de organizare de santier. Conform acestor caracteristici, se deosebesc următoarele categorii de obiecte de organizare de santier:

- Definitive: Obiecte care se utilizează pe întreaga durată normată pe același amplasament;

- Provizorii: Care pot fi: demontabile, mobile sau fixe; cele demontabile și cele mobile se deplasează pe un alt șantier, la terminarea funcției îndeplinite pe șantierul respectiv, iar cele fixe se părăsesc sau se demolează.

Construcțiile provizorii se execută imediat după deschiderea șantierului, pe baza unei autorizații prealabile, iar, în momentul în care nu mai folosesc scopului, desființarea lor este obligatorie, fără a necesita o noua autorizație. Pentru folosirea lor în continuare, la executarea altor lucrări de bază apropiate, sau pentru alte utilizări, este necesară o noua autorizație.

Construcțiile realizate pentru organizarea de șantier, devenite disponibile, pot fi vândute sau desființate, iar construcțiile disponibile care nu pot fi vândute, se desființează. Constructorul este obligat să inventarieze materialele recuperate și să înregistreze valoarea lor, reîntregindu-și, pe aceasta cale, fondul de organizare. Economiile rezultate pot fi utilizate, prin concentrarea lor la nivelul antreprenorului, pentru realizarea unor obiecte de organizare de șantier definitive.

Deschiderea și amenajarea șantierului

După încheierea Contractului de Antrepriză și admiterea la finanțare a lucrărilor de construcții-montaj contractate, antreprenorul general trece la deschiderea și amenajarea șantierului, pentru care emite Ordinul de începere a lucrărilor.

Înainte de deschiderea șantierului, antreprenorul general convoacă beneficiarul și proiectantul, care se deplasează la locul lucrării, pentru ca beneficiarul să predea, pe bază de proces-verbal, antreprenorului general, amplasamentul lucrării, precum și teritoriul de organizare, libere de orice obiecte sau rețele care ar împiedica executarea lucrărilor în condiții normale.

De asemenea, proiectantul predă reperele principale de amplasament și cotele nivelmetrice materializate pe teren. Cu această ocazie, proiectantul general prezintă proiectul de execuție, dând toate lămuririle necesare.

Pentru deschiderea șantierului, antreprenorul general ia o serie de măsuri care să permită începerea lucrărilor pregătitoare (împrejmuirea terenului, defrișarea terenului, dacă este cazul, curățirea acestuia, demolarea clădirilor vechi aflate pe amplasamentul obiectelor de bază, evacuarea materialelor rezultate, nivelarea terenului etc.). Aceste lucrări trebuie atacate la început și terminate în cel mai scurt timp, cu excepția construcțiilor care pot servi ca obiecte de organizare.

După executarea principalelor lucrări de organizare, constructorul trasează terenul în vederea începerii lucrărilor de bază, consemnând într-un proces verbal începerea efectivă a lucrărilor la fiecare obiect în parte și precizându-se motivele întârzierii, atunci când este cazul. În vederea decontării lucrărilor, se întocmește o evidență clară a stadiilor fizice ale lucrărilor.

Organizarea spațiilor de servire a personalului

În cadrul spațiilor de servire a personalului șantierului, se includ următoarele grupe de construcții:

-constructii de cazare și constructii anexe acestora (dormitoare, cantine, băi, spălătorii etc.);

-constructii social-culturale (cluburi, terenuri de sport, grădinițe pentru copiii personalului șantierului, puncte sanitare, dispensare etc.);

-construcții administrative (birouri, cabine de pază și control, magazii și remize pentru instalații de pază contra incendiilor);

-spații comerciale și de prestări de servicii (magazine alimentare, debite de tutun, oficiu postal, oficiu telefonic, etc.).

Realizarea spațiilor de cazare necesare personalului șantierului, ca și a celor pentru alte necesități sociale și tehnico-administrative, trebuie asigurate, în principal, prin construcții definitive (locuințe, cămine, grupuri sociale etc.).

Se vor utiliza, cât mai intens posibilitățile locale de folosire temporară, prin preluare sau închiriere, a unor construcții definitive existente, care corespund necesităților social-administrative ale executantului.

Pentru reducerea volumului lucrărilor de organizare, se execută cu precădere lucrările de bază ale investiției care pot fi folosite de către constructor, total sau parțial, ca elemente de organizare de șantier.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2